تصویر گردان
   
 
 

 

جلسات کارگاه‌های آموزشی مهارتهای زندگی ویژه همکاران سال تحصیلی99-98

(مقطع ابتدایی)

 تاریخ : 10 و98/10/09

ساعت : 16-14

موضوع : آشنایی با تیپ‌های شخصیتی حسی و شهودی

                             ----------------------------------------------

تاریخ : 98/09/19

ساعت : 16-14

موضوع : کارگاه MBTI

 ----------------------------------------------

تاریخ : 98/08/20 و 98/08/21

ساعت : 16-14

موضوع :شناخت و طبقه‌بندی نیازها و یافتن راه‌حل مناسب برای آنها دربرقراری ارتباط با دیگران

                                    ----------------------------------------------

تاریخ : 98/07/21

ساعت : 12-10

موضوع : شناخت احساسات، زبان بدن

                              -------------------------------------------------

تاریخ : 98/05/07

ساعت : 15-13

موضوع : روشهای ارتباط موثر (شناخت تفاوتهای فردی(