تاریخ و ساعت
Thursday : 09/04/2020

   
 
 

 

 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 99-98(پایه دوم)

روز

تاریخ

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/8/25

قرآن

درس اول (الف کوچک ساکن) درس دوم (تشدید اتصالات)

درس سوم (سوره ی حمد) درس چهارم (سوره ی ناس ـه و ه)

یکشنبه

98/8/26

هدیه

درس اول (هدیه خدا) درس دوم ( پرندگان چه می گویند؟) -

درس سوم (خاطره ی ماه) درس چهارم (مهربان تر از مادر)

درس پنجم (وضو می گیریم)

دوشنبه

98/8/27

علوم

درس اول (زنگ علوم) - درس دوم (هوای سالم) -

درس سوم (زندگی ما وگردش زمین1)

درس چهارم (زندگی ما و گردش زمین 2)

سه شنبه

98/8/28

ریاضی

فصل اول (عدد و رقم) فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)

چهارشنبه

98/8/29

املاء

درس اول (کتابخانه‌ی کلاس ما)- درس دوم (مسجد محله ی ما)- 

درس سوم (خرس کوچولو)- درس چهارم (مدرسه ی خرگوش ها)

شنبه

98/09/02

نگارش

از یاد آوری صفحه 9 تا آخر صفحه 35 کتاب نوشتاری

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

از ستایش تا آخر صفحه 30

شنبه

98/10/28

قرآن

درس پنجم (سوره فلق/ تنوین ها) - درس ششم (سوره توحید/ ـه ی) -

درس هفتم (سوره نصر/ فتح مکه/ ء همزه)- 

درس هشتم(سوره کوثر/ ئـ/ کودک خداپرست)

یکشنبه

98/10/29

هدیه

درس ششم (پیامبران خدا)- درس هفتم (مهمان کوچک)- درس هشتم (جشن میلاد) - درس نهم (اهل بیت پیامبر)- درس دهم (خانواده ی مهربان)

دوشنبه

98/10/30

علوم

درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن1) درس ششم (پیام رمز را پیدا کن2)

درس هفتم (اگر تمام شود) درس هشتم (بسازیم و لذت ببریم)

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

فصل سوم (اشکال هندسی) فصل چهارم (عددهای سه رقمی)

چهارشنبه

98/11/02

املاء

درس پنجم (چوپان درستکار) درس ششم (کوشا و نوشا)

درس هفتم (دوستان ما) درس هشتم (از همه مهربان تر) درس نهم (زیارت)

شنبه

98/11/05

نگارش

از صفحه ی37 آخر صفحه ی 63

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

از صفحه ی 32 تا آخر صفحه ی 62

چهارشنبه

98/12/14

قرآن

درس نهم (سوره ی عصر)- درس دهم(سوره ی فیل/ اصحاب فیل/ سوره ی ماعون)

درس یازدهم (سوره ی کافرون)  درس دوازدهم (سوره ی انشراح)

شنبه

98/12/17

هدیه

درس یازدهم (نماز بخوانیم) درس دوازدهم (پدر مهربان)  

درس سیزدهم ( بهترین دوست) درس چهاردهم (دعای باران)  

درس پانزدهم (بچه ها سلام)

سه شنبه

98/12/20

علوم

درس نهم (سرگذشت دانه) درس دهم (درون آشیانه)

درس یازدهم (من رشد می کنم) درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم)

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

فصل پنجم ( اندازه گیری) فصل ششم ( جمع و تفریق سه رقمی) -

فصل هفتم (کسر و احتمال)

چهارشنبه

98/12/21

املاء

درس دهم (هنرمند)- درس دوازدهم (فردوسی)- درس سیزدهم (ایران زیبا)-

درس چهاردهم (پرچم)- درس پانزدهم (نوروز)

شنبه

98/12/24

نگارش

از صفحه ی 65 تا آخر صفحه ی 91

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

از صفحه ی 64 تا آخر صفحه ی 100

دوشنبه

99/02/22

قرآن

درس سیزدهم (سوره ی تین / قهرمان بت شکن)  

درس چهاردهم (سوره ی قدر / باغی میان آتش)

سه شنبه

99/02/23

هدیه

درس شانزدهم (طبیعت زیبا)- درس هفدهم (وقت نماز)

درس هجدهم (راز خوشبختی)- درس نوزدهم (جشن بزرگ)-

درس بیستم (در کنار سفره)

چهارشنبه

99/02/24

علوم

درس سیزدهم (بعد از جشن)  درس چهاردهم (ازگذشته تا آینده ی نان)

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل هشتم (آمار و نمودار)

یکشنبه

99/02/28

املاء

درس شانزدهم (پرواز قطره) درس هفدهم (مثل دانشمندان)

 

دوشنبه

99/02/29

نگارش

از صفحه ی 93تا آخر صفحه ی 103

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

از صفحه 102 تا آخر صفحه ی 115