تاریخ و ساعت
پنج‌شنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
09 آوريل 2020

   
 
 

 

 گزارش روزانه و تکلیف ابتدایی
 
چهارشنبه 01/20
         
پیش‌دبستان(خانم ذکایی):
 واحد کار علوم  
فارسی -
قرآن -
لوحه‌نویسی -
ریاضی  
هنر -
خلاقیت  
تصویرخوانی  
قصه‌خوانی -
مهارتها  
متفرقه -
 
 
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان):  
ریاضی -
فارسی -
نوشتاری -
قرآن -
علوم -
 
تکلیف :  کتاب نوشتاری صفحات ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ انجام شود.
کتاب ریاضی صفحات ۱۴۶ و ۱۴۷ انجام شود .
ریاضی کار در منزل ۲۱ انجام شود .
                     .........................................................................
کلاس 1/2( خانم علیزاد):  
ریاضی  
فارسی -
نوشتاری -
علوم -
قرآن -
 
 
تکلیف : کتاب نوشتاری صفحات ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ انجام شود.
کتاب ریاضی صفحات ۱۴۶ و ۱۴۷ انجام شود .
ریاضی کار در منزل ۲۱ انجام شود .
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم زینلی):
ریاضی --
فارسی  
نگارش -
قرآن -
علوم  
هدیه‌ها -
مهارتها -
 
 تکلیف: 
 
ریاضی   کتاب ریاضی صفحه ۱۲۲و ۱۲۳ قسمت های کامل کن انجام شوند
صفحه ۱۲۴ کتاب ریاضی
علوم   
 
 فارسی
سه بار روخوانی از درس پرواز قطره
 
نگارش  
هدیه    
قرآن  
 
                       ................................................................................
کلاس2/2(خانم صبوری):
ریاضی
 
علوم -
قرآن -
فارسی -
نگارش  
هدیه‌ها  
 
تکلیف: 
 
هدیه‌ها  
 فارسی  
روخوانی از پروازقطره
 
علوم
 
قرآن           
نگارش             
ریاضی پاسخنامه کاربرگ ش35.pdf
کامل کردن صفحات ۱۲۲و۱۲۳ کتاب  باتوجه به فیلم آموزشی
کاربرگ‌۳۶
=====================================================================
کلاس  سوم( خانم بافنده): 
علوم   
 فارسی   -
نگارش -
ریاضی  
هدیه‌ها -
اجتماعی -
پرلز -
قرآن -
مهارتها -
 
تکلیف: 
 ریاضی  ریاضی تمرین صفحه ی ۱۰۵ انجام شود 
 
علوم  
فارسی  از درس دریا روخوانی کنید و صدای خود را برایم ارسال کنید
 
هدیه ها
 
اجتماعی  
نگارش  
قرآن -
=========================================================================
کلاس4/1( خانم عصمتی):
ریاضی -
فارسی
 
نگارش -
 هدیه‌ها   -
علوم  
اجتماعی -
قرآن -
 
تکلیف:
نگارش صفحه های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ انجام شود .
علوم   فعالیت شماره ۱۲ 
 
ریاضی  
فارسی یاد گرفتن معنی شعر خرد و دانش .
مهلت حفظ کردن شعر خرد و دانش تا روز شنبه فراموش نشود .
هدیه‌ها دیدن فیلم تدریس درس ۱۷  و  خواندن درس از روی کتاب و پاسخ به سوالات .
اجتماعی  
قرآن  
مهارتهای زندگی -
                            ................................................................................
کلاس 4/2( خانم چوب تراش): 
 
ریاضی  
فارسی
 
هدیه‌های آسمانی -
نگارش -
اجتماعی -
قرآن -
علوم  
 
تکلیف:
 علوم    فعالیت شماره ۱۲ 
ریاضی  
فارسی یاد گرفتن معنی شعر خرد و دانش .
مهلت حفظ کردن شعر خرد و دانش تا روز شنبه فراموش نشود .          
 
نگارش صفحه های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ انجام شود .
اجتماعی  
هدیه‌ها دیدن فیلم تدریس درس ۱۷  و  خواندن درس از روی کتاب و پاسخ به سوالات .
قرآن  
=======================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی): 
ریاضی  
فارسی -
نگارش -
علوم -
اجتماعی  
قرآن -
هدیه ها -
 
 
تکلیف:
ریاضی حل کتاب کار صفحه۷۹تا آخر صفحه۸۹
 فارسی  
نگارش  
قرآن                
اجتماعی سوالات درس 19 مطالعات-20فروردین .pdf
علوم فعالیت ش 2 علوم-20فروردین .pdf
هدیه‌ها  
                                      ................................................................................
کلاس5/2( خانم دهقانی):
 
ریاضی -
علوم  
اجتماعی -
فارسی  
نگارش -
هدیه‌ها -
قرآن -
 
 
تکلیف:
 ریاضی  حل کتاب کار صفحه۷۹تا آخر صفحه۸۹
فارسی   
علوم فعالیت ش 2 علوم-20فروردین .pdf  
اجتماعی سوالات درس 19 مطالعات-20فروردین .pdf
نگارش  
قرآن  
هدیه‌ها  
=========================================================================
کلاس 6/1: 
هدیه‌ها  
 فارسی -
اجتماعی
-
نگارش  
علوم  
مهارتها -
ریاضی  
قرآن -
 
 
تکلیف :
 
هدیه‌ها  
 فارسی رونويسي از ص اول درس ١٦
اجتماعی
فیلم آموزشی قسمت دوم تدریس درس 22 و همچنین انیمیشن های مربوط به زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی و رئیس علی دلواری را مشاهده کنید.
درباره‌ی زندگی و مبارزات دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در جهت ملی کردن صنعت نفت ایران تحقیق کنید و به صورت پاورپوینت یا روزنامه دیواری و یا فایل صوتی آن را ارائه دهید.
نگارش
درس ١٦كامل شود
علوم
بعد از مشاهده‌ی فیلم های آموزشی فصل 11، درسنامه‌ی آن را از کتاب کار با دقت مطالعه کنید و به پرسش‌های فصل پاسخ دهید.
قرآن -
ریاضی  
 
 
 
                                           ................................................................................
کلاس 6/2:
اجتماعی  
هدیه‌ها  
نگارش  
علوم  
فارسی -
ریاضی  
قرآن -
 
 
تکلیف : 
 
 
هدیه‌ها  
  فارسی رونويسي از ص اول درس ١٦
اجتماعی
فیلم آموزشی قسمت دوم تدریس درس 22 و همچنین انیمیشن های مربوط به زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی و رئیس علی دلواری را مشاهده کنید.
درباره‌ی زندگی و مبارزات دکتر مصدق و آیت الله کاشانی در جهت ملی کردن صنعت نفت ایران تحقیق کنید و به صورت پاورپوینت یا روزنامه دیواری و یا فایل صوتی آن را ارائه دهید.
نگارش
درس ١٦كامل شود 
علوم بعد از مشاهده‌ی فیلم های آموزشی فصل 11، درسنامه‌ی آن را از کتاب کار با دقت مطالعه کنید و به پرسش‌های فصل پاسخ دهید.
قرآن -
ریاضی