فعالیت های فوق برنامه
   
 
 

شنا

 
   کلاس‌های ورزشی مجتمع در رشته شنا، از ابتدای سال تحصیلی برای کلیه دانش آموزان برگزار می‌شود.